رنگدانه معدنی

رنگدانه های معدنی تقریباً منحصراً بر پایه اکسید، هیدروکسید اکسید، سولفید، سیلیکات، سولفات یا کربنات هستند.Noelson Chemicals از سال 1996 به توسعه و تولید رنگدانه های معدنی اختصاص دارد.

ترکیب فرو تیتانیوم قرمز

  • MF-656R

ترکیب زرد تیتانیوم

(جایگزین کرومات دوستدار محیط زیست با قابلیت پوشاندن عالی)

  • CT-646Y
  • CT-656Y
  • CT-666Y

ترکیب قرمز تیتانیوم

(جایگزین کرومات دوستدار محیط زیست با قدرت پوشش عالی)

  • CT-646R
  • CT-656R

آبی اولترامارین

کروم زرد

مولیبدیت نارنجی

فتالوسیانین آبی

فتالوسینین سبز